Factoring

Factoring är ett finansieringsalternativ för företag. Det innebär att företaget säljer sina eller belånar sina fakturor. Factoring är samlingsnamnet för att finansiera genom att sälja eller belåna fakturor.

Fakturaköp används oftast om man behöver kapital snabbt. Vill man däremot ha en mer långsiktig lösning är fakturabelåning ett bättre alternativ. Vid en fakturabelåning lägger företaget över hela reskontran till factoringbolaget. Samtliga fakturor blir då hanterade och finansierade av factoringbolaget. I detta alternativ blir finansieringsvillkoren mer förmånliga men däremot så kvarstår eventuell kreditrisk.

Tidigare sågs factoring som något som företag med kreditproblem. Idag är dock factoring mer ett alternativ till banklån, checkkredit och annan typ av finansiering.

Det blir ett alternativ till ett banklån för att finansiera sitt rörelsekapital. Vanligen är det företag som behöver snabb tillgång till likvida medel som vänder sig till ett factoringbolag. På senare tid har det däremot även börjat komma företag som önskar förbättra sina nyckeltal och likviditet.

Factoring blir ett skydd för företag mot kreditrisker. För en del företag är det ett måste med factoring för att kunna bedriva deras verksamhet. Detta då det blir allt vanligare att större bolag och offentlig sektor kräver upp till 90 dagars betalning av sina leverantörer.

Vad är factoring?

Factoring används ofta som synonym till fakturaköp eller fakturabelåning. Ibland kan även andra tjänster som bokföring fakturautskicka och att factoringbolaget tar över risken om fakturan inte betalas.

I de flesta fall används ordet som ett gemensamt begrepp för de flesta former av fakturafinansiering. I Sverige används begrepp oftast som synonym för fakturaköp eller fakturabelåning.

Factoring kan anpassas efter varje företags behov, krav och förutsättningar.

Vad innebär då de olika delarna inom factoring:

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att ditt företag överlåter en eller flera fakturor till ett factoringbolag. Då får företaget beloppet direkt inbetalt. Företagets rörelsekapital ökar och företaget slipper ligga ute med stora kundfordringar.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär till skillnad från fakturaköp att företaget överlåter alla sina fakturor till ett factoringbolag. Belåningsgraden kan variera från företag till företag och från ärende till ärende.

  • Pengarna direkt
  • Bättre likviditetsplanering
  • Slipp hantera påminnelser och krav
  • Flexibelt - du bestämmer själv hur mycket eller när du vill använda dig av factoring

Fördelar med factoring

Det finns flera fördelar med factoring. Vilket märks med att det blir mer och mer intressant för företag att använda sig av factoring som en typ av finansiering.

Här kommer några av fördelarna med factoring:

  • Tillgång till pengarna omgående.
  • Factoringbolaget tar kreditrisken.
  • Bättre likviditetsplanering.
  • Slipper hantering av räntefakturor, kravhantering, påminnelser etcetera.
  • Du bestämmer själv vilka fakturor du vill sälja och när.

Nackdelar med factoring

Inget har bara fördelar och så även när det kommer till factoring. Factoringbolagen behöver såklart tjäna pengar på att de köper eller belånar dina fakturor. Därför tas en avgift ut för varje faktura som factoringbolaget tar till sig.

En del factoringbolag har även andra avgifter förutom procentsatsen som tas av fakturabeloppet. Var därför noga med att se över om det tillkommer några fler avgifter förutom den procentsats av fakturabeloppet som presenteras.

Varför factoring?

I en del branscher är det långa projektcykler och stora utgifter i början och under projektet. Men samtidigt har du 30 dagars kredittid till kunder och leverantörer. Detta innebär då att du inte får betalt först efter att du betalt din leverantör.

Då kan man ta in factoring för att få in pengarna direkt i projektets början. Då kan man täcka upp för de initialt höga kostnaderna. Därmed får du större möjlighet att möta dina kunders efterfrågan.

Det finns även fler orsaker till att välja factoring.

  • Du kan utnyttja kassarabatter.
  • Du får möjlighet att agera på nya affärsmöjligheter. Det kanske dyker upp något med kort varsel som du då kan ta tillfälle att investera i då du har fritt kapital.
  • Du får enklare att erbjuda konkurrenskraftiga kredittider.

Factoring med regress

Regress betyder återgång. När man använder sig av factoring med regress innebär det att fakturan köps tillbaka av företaget om den inte blivit betald. Man avtalar om det ska ske på förfallodatum eller ett visst antal dagar efter.  

I praktiken innebär det att företaget säljer en faktura till factoringbolaget. Factoringbolaget betalar sedan ut avtalat belopp till företaget. När kunden sedan betalat fakturabeloppet är processen avslutad.

Skulle det dock förfalla sig att kunden inte betalar fakturan senast på förfallodagen inleds ett inkassoförfarande. Det vill säga utsick av påminnelser. I detta fall tar oftast factoringbolaget med hjälp av fakturasäljaren hand om indrivning och betalning av fakturan. Dock endast till en avtalad period efter förfallodatum. Denna tid är vanligen 30 dagar men kan avtalas mellan företaget och factoringbolaget vid varje fall.

När den avtalade perioden efter en förfallodag har gått använder sig factoringföretaget av sin regressrätt. Detta innebär att fakturasäljaren direkt måste betala fakturabeloppet till factoringbolaget. Återbetalning kan ske genom överföring av pengar eller nya fakturor som tecknar skuldsaldot mot factoringföretaget.

Om även företaget inte kan återbetala skulden till factoringbolaget kommer en inkassoprocess föras mot både företaget och kunden som fakturan är utställd till.

Betalar företaget skulden kan denna välja att fortsätta inkassoförfarandet mot kunden. Detta antigen tillsammans med factoringbolaget, själv eller med ett annat bolag t.ex. ett inkassobolag.

Fördelar:

  • Kortare tid att få pengarna
  • Fler av dina fakturor går att sälja
  • Vid ett bestridande går fakturan tillbaka till utställaren
  • Finansbolag som köper fakturor med regress köper enbart de fakturor där det inte finns någon kreditrisk
  • Händer det något med fakturan så går den tillbaka till dig som fakturautställare

Factoring utan regress

Vid factoring utan regress är det factoringbolaget som tar över risken för utebliven betalning. För att få factoring utan regress behöver det vanligen vara ett företag med låntagare med god betalningsförmåga. De anses därför vara riskfria. Detta alternativ är endast möjlig vid fakturaköp och inte vid fakturabelåning.

Även här säljer företaget sin faktura till factoringföretaget som betalar avtalat belopp till företaget som sålt fakturan. Därefter är det factoringbolaget som har alla rättigheter men även alla skyldigheter med fakturan.

Factoringbolaget börjar med att göra en bedömning av mottagaren av fakturan. Hur deras förmåga är att betala fakturan. När en bedömning har gjorts kan factoringbolaget ge ett maximalt belopp som de är villiga att finansiera fakturorna med. Sedan kan företaget sälja sina fakturor inom denna gräns utan risk om att factoringbolaget tar regress.

Skulle kunden inte betala blir det factoringbolaget som får ta hand om hela inkassoprocessen. Här är factoringbolaget professionella och hanterar det varsamt för att inte påverka affärsrelationen mellan fakturasäljaren och kunden. Det är därför vanligt att factoringbolaget använder sig av företaget vid inkassoprocessen även om det är factoring utan regress. Det kan finnas många orsaker till en utebliven betalning och behöver inte betyda att det är en dålig affärspartner.

Att tänka på är att factoringbolag tar en självrisk mellan 5-10% av företaget. Detta för att de vill att de ska behålla ett visst ansvar även under samarbetstiden. Det kan även vara så att factoringbolaget inte får ta över hela risken på grund av interna regler och återförsäkringsvillkor.

Det som är viktigt att tänka på kring självrisk i factoringupplägget är att klargöra alla delar med sin revisor. Detta för att säkerställa om factoringupplägget faller in under factoring med eller utan regress. Det har stor betydelse för att kunna lyfta bort fordringar från balansräkningen.

Med regress

  • Du tar risken.
  • Billigare än utan regress.
  • Kortare tid att få pengarna.

Utan regress

  • Mindre risk.
  • Factoringbolaget tar risken.
  • Dyrare än med regress.

Ska man välja factoring med eller utan regress?

Vilken typ av factoring du väljer, d.v.s. med eller utan regress, är beroende på vilken situation ditt företag befinner sig i. Du måste fundera över både kundförlustrisk och likviditetsrisk. Ser man endast till risk så är det alltid bättre med factoring utan regress. Man får då bättre kontroll på cash-flow och löper en mindre risk vid en kundförlust.

Kundförlustrisk

En kundförlust kan innebära stora konsekvenser för ett företag. Det är därför av stor vikt för ett företag att hålla koll på sina kunder för att undvika kreditförluster.

Vare sig man har factoring med eller utan regress så minskar företagets kundförlustrisk. Detta då factoringbolaget genomför en riskbedömning av kunderna. Factoringbolaget gör denna bedömning för att kunna ge företaget en limit för hur mycket av fakturorna de kan få belåna eller sälja.

Därmed får företaget åtminstone en bra bedömning av sina kunders kreditvärdighet och kan bedöma deras betalningsförmåga. Får företaget in nya kunder så är det därför bra att meddela factoringbolaget detta så de kan genomföra en riskbedömning.

Likviditetsrisk

Har man factoring med regress så innebär det alltid en viss likviditetsrisk då man aldrig kan vara helt säker på att kunden kommer att betala. Det kan bli problem för företaget när de måste återbetala fakturan ifall att inte kunden betalar in den i tid.

Vilket ska man välja?

Ser vi endast till risk så är det alltid bättre att välja factoring utan regress. Då får man en säkerhet och löper ingen risk för kundförlust. Det kan vara särskilt bra med factoring utan regress när kunderna sitter utomlands eller om betalningstiderna ökar.

Ser vi till kostnaderna så är factoring utan regress alltid dyrare än factoring med regress. Detta beroende på riskavtäckningen. Kostnaderna är beroende av flera faktorer som t.ex. kreditvärdigheten, betalningsförmågan, risk i det land kunden befinner sig i samt betalningstiderna för kunden.

Det är dock vanligt att factoringbolaget hellre vill se factoring med regress. Detta då det oftast är enklare att hantera och de inte vill ta över risken att inte få in betalning av en faktura. Factoring utan regress innebär en stor finansiell risk för factoringbolaget vilket kan lösas genom samarbete och outsourcing av förlustrisken till ett kreditförsäkringsbolag i sin tur.

Välja factoringbolag

När man ska välja vilket factoringbolag men ska samarbeta med är det viktigt att läsa på om varje företag. Detta då val av factoringbolag kan ge konsekvenser för både dina kostnader och hur dina kundrelationer sköts. Därför är det viktigt att du har bra koll på allt som de erbjuder och vad det innebär, vilka regler som gäller i varje möjlig situation.

Vi kan factoring!

Våra medarbetare har lång erfarenhet av factoring.

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig.